Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego

Logo szkoły

49-300 Brzeg
ul. Chrobrego 13
tel. 774045925, 
774045756

Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp1brzeg.szkolnastrona.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-22.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Majewska, e-mail: psp1@brzeg.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 774045925. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Budynek A: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Bolesława Chrobrego 13,        49-300 Brzeg.

 Do budynku szkoły prowadzi 1 główne wejście od ul. B. Chrobrego   , oraz 2       od ul. Piastowskiej od strony podwórka. Na terenie szkoły znajdują się jeszcze 2 dodatkowe wejścia jednak są one niedostępne  dla osób postronnych. Wszystkie dostępne wejścia do szkoły posiadają schody, które nie posiadają platformy na wózki inwalidzkie. Korytarz na wszystkich kondygnacjach posiadają dwa skrzydła.

Szkoła nie posiada nad wejściami  głośników, ani systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome bądź słabowidzące. Wejścia również  nie są zabezpieczone bramkami itp. Budynek szkolny nie posiada windy.

Placówka nie posiada także toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 Szkoła nie ma miejsc parkingowych oraz  nie posiada  pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma również oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wejścia do szkoły są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

 

 

 Budynek B : Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1  w Brzegu  ul.  Bohaterów Monte Cassino 14

 

Do szkoły prowadzą 2 wejścia od ulicy Bohaterów Monte Cassino, wejście główne i wejście od strony boiska szkolnego. Do wejścia głównego prowadzą schody, które niwelują różnicę wysokości około 50 cm między chodnikiem a poziomem szkoły. Przy schodach nie ma podjazdu dla wózków. Wejście od strony boiska szkolnego jest dostępne z poziomu chodnika, jednak na klatkę schodową  prowadzącą na piętra prowadzą schody bez platformy na wózki inwalidzkie. Korytarze na parterze jak i na pierwszym i drugim piętrze posiadają 2 skrzydła.

 

Wejścia do szkoły są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

 

Ponadto od strony wejścia od ul. Rybackiej znajduje się wejście bezpośrednio do kuchni, które w razie konieczności może być użyte jako  wyjście ewakuacyjne. Również od strony boiska szkolnego znajdują się  2 wejścia tj. jedno do piwnicy drugie na salę gimnastyczną, które również mogą być użyte jako wyjścia ewakuacyjne ponieważ łączą się z korytarzem na parterze.

 

W budynku na każdym poziomie ( parter i 2 piętra) znajduje się korytarz a na środku korytarza klatka schodowa.

 

W budynku nie ma windy dla osób niepełnosprawnych, dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz , nie ma toalety dla  niepełnosprawnych. W szkole nie ma pętli indukcyjnej.

 

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Osobą oddelegowaną do udzielania informacji jest sekretarz szkoły.